1. Jaipur 

2. Udaipur

3. Jaisalmer

4. Jodhpur 

5. Bikaner

6. Ranthambore

7. Pushkar

8. Mount Abu